NATURTERAPEUT UDDANNELSE

1-årig tilbygnings-uddannelse med fokus på terapi i og med naturen.

Mennesket er intimt forbundet med, indlejret i, og uadskillelig fra naturen. At gribe dette faktum, giver os en forståelse af, hvordan man kan bruge naturterapi som en psykoterapeutisk metode. Naturterapeut-uddannelsen er en tilbygning baseret på principperne i naturterapi, natursansning og naturpædagogik.Under denne uddannelse foregår al undervisning i naturen. Du vil tilegne dig din egen unikke måde at arbejde med det naturterapeutiske på. Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at bygge videre og opnå ny viden i dit humanistiske felt eller inden for dit område som pædagog, terapeut, psykolog etc. Den er også til dig, der ønsker at integrere naturterapi i dit personlige og terapeutiske udtryk, igennem et sanseorienteret forløb. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til mennesker, som allerede arbejder terapeutisk, psykologisk, pædagogisk og som ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor psykoterapien, og som I forvejen bruger naturen personligt i deres liv. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau med fokus på den enkelte deltagers potentiale, kompetence og vejleder- og terapeutevner. Uddannelsen vil optimere dig, så du bliver i stand til at arbejde endnu mere professionelt indenfor det terapeutiske område. Naturterapeut-uddannelsen er fundamenteret i den holistiske tilgang til mennesket med inspiration af Howard Clinebell, Linda Buzzel & Craig Chalquist og Martin Jordan.  Howard Clinebell fordybede sig i naturterapi og i en af hans bøger “Ecotherapy til healing og vækst, næret af sund interaktion med jorden”, bruger han udtrykkene grøn terapi og jord-centreret terapi.Clinebell foretrak udtrykket “ecoterapi “, som omfatter arbejdet med kroppen, fremfor “ecopsykologi” (studiet af vores psykologiske relationer med resten af naturen). Dog er det klart, at ecopsykologi giver et solidt teoretisk, kulturelt og afgørende grundlag for den ecoterapeutiske praksis. Derfor betragter vi naturterapi, som en samlet betegnelse for naturbaserede metoder til fysisk og psykisk behandling. Ecoterapi understreger nødvendigheden af, at vi genopfinder psykoterapi og psykologi i natur og menneske-natur forholdet. Naturterapi tager hensyn til de seneste videnskabelige forståelser af vores univers og den dybeste medfødte visdom. Undervisningen er bygget op sådan, at terapeuten tilegner sig sin egen unikke måde at arbejde med det naturterapeutiske på.

En naturterapeut skal kunne arbejde udfra disse perspektiver:

 • at vores psyke ikke er isoleret eller adskilt fra vores miljø.
 • at både vores krop, sind og bevidsthed er en del af alt, og dermed også kan forbinde sig med naturens energi og kraft for at hele, udvide og oplyse sin bevidsthed.
 • at terapeuten skal opnå, at kunne udvise tryghed og kendskab til naturen for at skabe det bedste grundlag for naturterapi.

Vi kan have den tilbøjelighed at tro, at naturen er fantastisk og ligefrem paradisisk. Når naturen viser sig fra sine barske sider, som ved kulde, blæst og andre udfordringer, kan vi til tider tage afstand til naturen eller have en modstand. Den holdning viser, at vi som individer ofte trækker os, når noget ikke passer ind i vores tillærte model af verden, og derfor har svært ved at leve det liv, som vi ønsker. Dette er et godt eksempel på vores indre personlige processer og udfordringer. Altså det naturlige i mennesket. Ofte, når vi er i krise, sorg eller andre følelsesmæssige perioder i vores liv, forekommer det naturligt at gå en tur i skoven, ved havet eller et andet sted i naturen. Denne søgen ud i naturen hænger unægtelig sammen med den grundlæggende lærdom i denne uddannelse. Nemlig det, at forbinde den ydre natur med den menneskelige indre natur og skabe en naturlig balance og kontakt. Naturterapi er altså baseret på den teori, at naturen heler. Naturterapeutiske aktiviteter er tæt knyttet til naturen og verden i sin organiske tilstand. Lange ture på landet anbefales til mennesker, der lider af depression. Havearbejde eller fiskeri kan hjælpe med at lindre stress eller spændinger. Det handler om at finde et roligt sted i naturen og observere skønheden i den levende verden omkring sig, imens man bare er eksisterende. Naturoplevelsen giver mulighed for at sætte farten ned og realisere sin dybe forbindelse til alt.

Natur terapeutisk vejledning og terapi

Natur-terapeutisk vejledning og terapi bygger altså på et personligt forhold mellem terapeuten og naturen.

Vejledningen og terapienbygger bl.a. på terapeutens ægthed, nærvær, ydmyghed, indlevelse og anerkendelse af naturen. 

Natur-terapeutisk vejledning er en ikke-dirigerende vejledning. De tre essensbetingelser i natur-terapeutisk vejledning  og terapi er:

1.   Terapeutens ubetingede, positive anerkendelse af naturen.

2.   Terapeutens ydmyghed for naturens kræfter.

3.   Terapeutens natur-kongruens.

Human Education Group

Human Education Group har i de sidste 20 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb. Vi har nu udviklet dette nyskabende uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at arbejde med naturterapi.

Uddannelsen

Uddannelsen giver dig et bredt indblik i, hvordan naturterapi kan bruges i et psykologisk eller psykoterapeutisk forløb. Du får kompetencer til at kommunikere professionelt i forhold til naturterapeutiske emner, og til selv at kunne gennemføre et forløb med naturterapi både til grupper, familier, enkeltpersoner eller som workshop.Ligeledes vil du blive undervist i observations-systemer, der vil give dig et stabilt fundament til at arbejde med klienten.

Studiet

Hele forløbet er en palet af procesorienterede terapeutiske perspektiver og teorier. Ligeledes danner vi bro til den urgamle bevidsthed og shamanismens tilgang til jordens elementer.

Værdier

Den uddannede naturterapeut bruger ikke kun naturen, men lader sig inspirere af naturens energi. Terapeuter bruger naturens rum, der inspirerer til personlig udvikling og fordybelses-processer.

Fokus

Dette uddannelsesprogram er ikke kun et faglig, men også et personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende få finpudsninger og vejledninger. Forløbet afsluttes med, at du forpligter dig til forsat udvikling indenfor naturterapien. 

Undervisningsform/ læringsrum

Vi tilbyder studerende et læringsrum, der både rummer forskning og dannelse, ved at tage udgangspunkt i at undervise i fænomenologi og æstetiske erkendelses-processer. Fænomenologisk terapeutisk undervisning lægger vægt på at beskrive de terapeutiske fænomener omfattende og nøjagtigt. Vi bestræber os på at forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse. Retningen forsøger at finde frem til det, der karakteriserer de psykiske fænomener og hvad der udgør deres væsen, hvad enten det drejer sig om perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc., således at den studerende forudsætningsløst og åbent kan bruge metoden til, at kunne iagttage og beskrive den menneskelige oplevelsesverden, så fuldstændigt og omhyggeligt som muligt i sin læringsproces.

Kompetencemål for uddannelsen:

Følger kompetencemålene det enkelte modul?

Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på Naturterapeut uddannelsen?

Der er i alt 8 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

 1. Den studerende kan inddrage natur og æstetiske udtryksformer i terapeutiske aktiviteter, der understøtter klientens udvikling.
 2. Den studerende har viden om natur-terapeutiske didaktiske overvejelser knyttet til klientens problematik(ker)
 3. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i naturen.
 4. Den studerende har viden om æstetiske udtryks former og symbolik til brug i naturterapi.

Færdighedsmål: 

 1. Den studerende kan udarbejde natur-terapeutiske planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur-terapeutiske aktiviteter
 2. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser
 3. Den studerende kan etablere, og vurdere natur-terapeutiske møder
 4. Den studerende kan udvikle og gennemføre natur gruppe terapeutiske sessioner.

MODULERNES INDHOLD

Modul 1: I RØDDERNES KONTAKT – ROLD SKOV

* Storytelling* Konsistent nærvær* Interview* Byg en/din historie og besøg hinanden* Grupper i naturen

Modul 2: I VANDETS IBOENDE FAVN – FLØJLSTRUP STRAND

* Sitting quest* Sanseterapi* Narrativ vandretur* Relationer i naturen* Fænomenologien i naturterapi

Modul 3: I JORDENS KONGRUENS – ODSHERRED

* Narrativer i landskabet* Naturens cyklus og cirkler* At forbinde sig med naturen* Balance i naturen og i kroppen * Stillevandring og kontemplation

Modul 4: I SKOVENS VINGE – MOESGAARD STRAND

* Vandringer i sessioner* Tidslinien for dig som naturterapeut* At følge naturens cyklus i sessioner * Symbolik og analystisk naturterapi * Supervision i naturen

Modul 5: I LANDSKABERNES DRÆT – RØSNÆS

* De fire naturterapeutiske elementer* Naturens arketyper* Symbollag og dybdeoplevelse * Imagination og heling * Naturen som assistent

Modul 6: I ILDENS UBETINGEDE KRAFT – RØSNÆS

* Heling i naturen* Æstetiske læreprocesser og udtryksformer * Natursyn i pagt med naturen* Naturoplevelser og imagination* Forberedelser til klienter i naturen

Modul 7: I LUFTENS KAPPE – SKÅDE SKOV

* Positiv og negativ følelse gennem planter* At bruge naturen som tidslinie* At arbejde for naturen* Naturens gral* Naturen og shamanisme

Modul 8: I ORKANENS CIRKEL – HØRHAVEN

* Dit naturterapeutiske mantra* Dig som naturterapeut* De sidste skridt/finpudsning* Personlig evaluering af dig som naturterapeut* Certificeringsopgave* Certificering

Praktisk:

Certificering som Naturterapeut

Certificering som naturterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.  Certificering forudsætter 95% deltagelse i alle 8 moduler, ligeledes, at den studerende har haft et 3-6 timers forløb med en klient under supervision og har 6 sessioner med en naturterapeut og deltaget i en faglig supervisons dag. Samlet 312 timer.

Undervisningstider

Uddannelsen strækker sig over et år og består af 8 moduler a’ 2 dageModul 1,2,3,4,5,6,7 og 8 på naturterapeutuddannelse er på 2 sammenhængende dage.  Modulerne er fra lørdag fra 09.00 til søndag kl. 18:00 (det vil sige at forløbet er med ovenatning i naturen hver gang) Der overnattes på alle modulerne i naturen. 

Natur Terapeut Uddannelsen Datoer

Datoer – Hold NT 16B:

Modul 1 27-28 Marts 2021

Modul 2 10-11 April 2021

Modul 3 15-16 Maj 2021

Modul 4 26-27 Juni 2021

Modul 5 14-15 August 2021

Modul 6 09-10 Oktober 2021

Modul 7 13-14 Nov. 2021

Modul 8 12-13 Februar 2022

Pris/økonomi:

Uddannelsesafgiften er kr. 2.400 kr. pr. modul, som er inkl. certificering. Ialt 19.200 kr.Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr. Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart. Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge 3.600. kr. til individuelle-sessioner, som du skal have 6 af med en Naturterapeut for at blive certificeret. Sessionerne bliver sammen med en udpeget Naturterapeut fra instituttet. + 600. kr. til en gang gruppesupervision midt i forløbet.

Deltagere:

Højst 20

Optagelse:

Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en time, som er gratis. Vi forventer selvfølgelig, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.

Hvis du bliver forhindret/afmelding

Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før NTs start opkræves 50% af kursusafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 

Orlov

Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning.

Sted

Modulerne afholdes i Skåde & Rold Skov, samt på Røsnæs og Odsherred

Tilmelding:

http://heg.dk/tilmelding/

Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen, dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding, omkring datoer for en sådan samtale.

Praktisk:

Medbring en rygsæk, der indeholder:

Varm soveposeLiggeunderlagSki-undertøjToiletpapirSpisegrej med kopTrangiaRegnslagVarm hueKnivEvt. vanterEt par ekstra sokkerVandrestøvlerVarmt tøjNem drikkeflaske til 1 literEn pandelampeNotesbogen (udleveres af uddannelsesstedet)

MAD.

Du skal selv medbringe mad til alle modulerne. Du kan lave mad enten på bål eller trangia = 2 x frokost, 1 x aftens mad og 1 x morgenmad og de ekstra snacks, du selv ønsker. Find inspiration på nettet (google evt. mad på vandretur).

Litteraturlisten for naturterapeut-uddannelsen:

Modul 1  – Walden. Livet i skovene – Henry David Thoreau

Modul 2 – Kunsten at være alene – Peter ElSaas.

Modul 3  – Eksistens og natur – Mogens Paahuus – Del 3

Modul 4-5 – Tilbage til Naturen – David BR Camacho, Anette Wiklund og Sanne Rimpler

Modul 6 – Naturterapi – Lasse Thomas Edlev

Modul 7 : Holotropic Breathwork – Groff

Modul 8 : Ecotherapy: Healing with Nature in Mind – Ed. Linda Buzzel & Craig Chalquist. 

Nature and Therapy: Understanding counselling and psychotherapy in outdoor spaces – Martin Jordan

Modul 1-8:  Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision, David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis.